ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

דף הבית


ממונה בטיחות וגהות בעבודה
ממונה בטיחות בעבודה מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה. במפעל המעסיק לפחות חמישים עובדים, המחוקק הטיל את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על "מחזיק במקום העבודה" כלומר על בעל המקום או המנכ"ל, אך הניסיון לימד כי בשל שיקולים כלכליים או שיקולים אחרים, לא תמיד מקפיד בעל המקום בשמירה על בטיחות ובריאות העובדים. זו הסיבה שהמדינה מממנת מערך יקר שמטרתו להביא את המידע על בטיחות העובד ובריאותו לכל מקומות העבודה ומחייבת כל מפעל המעסיק למעלה מחמישים עובדים למנות ממונה בטיחות מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996.

 

החוק מפרט את תפקידיו של ממונה בטיחות בעבודה, להלן חלק מתפקידיו של ממונה על הבטיחות:
  • עליו לאתר את מפגעי הבטיחות במפעל או בארגון ולהודיע למעביד.
  • על ממונה בטיחות בעבודה לבנות תוכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה וליישם אותה, בהתאם לאופי המקום ולסיכונים הייחודיים לו.
  • עליו לבצע סקר סיכונים מעמיק שממנו נגזרים נהלי הבטיחות, הוראות בטיחות ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודה כמו למשל ציוד מיגון אישי של העובדים ועוד.
  • על ממונה הבטיחות לוודא כי תנאי הבטיחות; בתהליכי העבודה, במתקנים, בציוד ובמבנים עונים על דרישות החוק. במצב שבו תנאי הבטיחות  אינם עונים על הדרישות, עליו לדרוש מההנהלה לבצע אותם.
  • על ממונה הבטיחות לוודא שההנהלה דואגת להפחתת הסיכונים במקום העבודה. עליו לוודא כי כל האמצעים הפיזיים שיגרמו להפחתת הסיכונים כמו גידור מקומות מסוכנים, מגנים על מכונה, כפתורי חירום ועוד, מיושמים על ידי ההנהלה.
  • הדרכה – על ממונה בטיחות בעבודה להכין תוכנית הדרכת בטיחות שנתית ולוודא יישום התוכנית על פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999.
 
 
תפריט דף הבית טלפון