ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

היתר רעלים

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, אסור לאדם לעסוק או לסחור ברעלים אם אין לו אישור לכך.

'רעל' על פי החוק הינו כל חומר הרשום ברשימת החומרים בתוספת השנייה לחוק. בנוסף, אוסר החוק לקיים מסחר או כל שיתוף פעולה ברעלים עם אדם ו/או גוף אחר שאינו מאושר אף הוא.

 

מהו היתר רעלים
היתר רעלים הינו אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לעסוק ולסחור בחומרים מסוכנים (רעלים או כימיקלים מזיקים) כפי הנדרש בסעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.
בהיתר הרעלים מפורטים פרטיו של הרשאי, רשימת החומרים המאושרת לו, כמויותיהם ותנאים נוספים שעל בעל ההיתר לקיים על מנת להמשיך ולהחזיק בהיתר, תנאים אלו כוללים תנאים כלליים אשר על כל בעל היתר לקיים ותנאים פרטניים  שיש לקיים.
בנוסף מופיע על ההיתר תוקפו, ההיתר ניתן לתקופה מוגדרת של שנה, שנתיים או שלוש בהתאם לסוג החומרים ולסוג הפעילות בחומרים. תקופה זו נקבעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.

 

נושאי הדרישות הנלוות להיתר
קבלת היתר הרעלים, מחייב את בעל ההיתר מתוקף החוק לעמוד במספר דרישות נוספות, הדרישות בעיקרן עוסקות בנושאים הבאים:
⦁    קיום אחסון נאות של החומרים.                                   

⦁    הצבת שילוט תואם לזיהוי מהיר.
⦁    ניהול פנקס רעלים (קניה ומכירה של חומרים מסוכנים).
⦁    היערכות למצבי חרום.
⦁    נוהל חירום/ תיק מפעל.
⦁    טיפול בפסולת מסוכנת.
⦁    תנאים נוספים בהתאם להיתר.

 

מי מחויב בקבלת היתר
בתוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993מופיעה רשימת חומרים המחייבת בקבלת היתר רעלים. בתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996, בתוספת הראשונה מופיעה רשימה של רעלים ולהם כמות או ריכוז.
בעוד החוק מחייב בקבלת היתר כל מי שעוסק בחומר אחד או יותר המופיע בתוספת השנייה לחוק, התקנה מבטלת צורך זה על רשימת החומרים כפי שזו מפורטת בתוספת הראשונה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996. יחד עם זאת מציבה התקנה תנאי חדש לחומרים אלו. כל העוסק ב-40 חומרים או יותר מתוך רשימה זו חייב בהיתר או באם עוסק ברשימת החומרים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996 בכמות העולה על 50 ק"ג.

 

רשת בטיחות, תזהה את הצורך שלכם בהיתר, ותלווה אתכם בכל שלבי התהליך
⦁    זיהוי החומרים הקיימים בארגון עבורם נדרש היתר רעלים.
⦁    ווידוא עמידה בדרישות אחסון וסימון בטיחותי של החומרים.
⦁    ליווי נציגי הארגון בסיורים מקדימים המבוצעים ע"י נציגי המשרד להגנת הסביבה לקבלת ההיתר.
⦁    כתיבת הבקשה לקבלת ההיתר או לחידושו.

 

החל מספטמבר 2016, מפעלים/ חברות בעלי היתר רעלים בסיווג A ו-B מחוייבים להגיש בקשה לחידוש היתר רעלים במערכת הממוחשבת של המשרד להגנת הסביבה.

 

רשת בטיחות, תלווה אתכם בכל שלבי התהליך לחידוש היתר רעלים.

 

תפריט דף הבית טלפון