ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

ניהול סיכונים (סקרי סיכונים)

כל מפעל/ ארגון בכל תחומי התעשייה פועל תחת הרכב גדול ומגוון של סיכונים בעבודה. סיכונים אלו משפיעים בזמן אמת או העלולים להשפיע בעתיד על פעילותו התפעולית ו/או על תוצאותיו העסקיות.

 

האם הארגון מודע לכל הסיכונים הקיימים בפעילותו? 
האם ישנם סיכונים שלא זוהו וקיים בהם פוטנציאל להיווצרות אירוע בטיחות?

האם קיימת שיטה לזיהוי ובקרה של סיכונים הקיימים בתהליכי העבודה במפעל/ ארגון?
על שאלות כאלו ואחרות בא לענות סקר סיכונים.

 

זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים
קיימות מספר פלטפורמות (סקר מטריצה, JSA, TASK ANALYSIS ועוד) לביצוע הערכת סיכונים כאשר התהליך העיקרי בכל אחת מהשיטות מורכב משלושה שלבים:

1. זיהוי גורמי סיכון- שלב האיתור של הגורמים המהווים פוטנציאל לפגיעה בעובדים או ציוד.
2. הערכת סיכונים- שלב הערכה של רמת הסיכון המורכב משילוב של הסתברות לאירוע וחומרת הנזק הצפוי.

3. בקרת סיכונים- שלב הפעולות שמבוצעות ע"י המפעל להקטנת הסיכון לפגיעה בעובדים או בציוד.
תוצר העבודה הינו רשימת סיכונים הקיימים בארגון וממוינים על פי סדרי עדיפות לטיפול בהם על ידי הארגון. רשימה זו תהווה כלי מידע ועבודה לארגון לשם צמצום הסיכונים הקיימים.

 

יתרונות ביצוע תהליכים של זיהוי גורמי סיכון והערכתם
⦁    הפחתת רמת הסיכון בארגון ע"י הקטנת ההסתברות להתרחשות אירוע

⦁    בטיחות או צמצום החומרה.
⦁    צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות של עובדים.
⦁    מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.
⦁    שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.

 

באמצעות מגוון רחב של שיטות לביצוע סקרי סיכונים רשת בטיחות תבצע זיהוי, הערכה ובקרה של סיכוני הבטיחות הקיימים בארגון בהתאם לחוקים והתקנות במדינת ישראל ותעניק לארגון:
⦁     סקירה מקיפה של סיכוני הבטיחות הקיימים בארגון.
⦁      דירוג הסיכונים על פי חומרה והסתברות.
⦁      המלצות לשיפור רמת הבטיחות של העובדים.

תפריט דף הבית טלפון