ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

תוכנית לניהול בטיחותכתיבת תוכנית לניהול בטיחות
מחודש אוגוסט 2014, בכניסת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול בטיחות), התשע"ג - 2013 לתוקפן, מחוייב כל ארגון המונה מעל 50 עובדים בבניית תוכנית בטיחות שיטתית פרואקטיבית לניהול בטיחות במקומות העבודה. בניגוד לעבר, הדרישה של תוכנית בטיחות מוגדרת ומפורטת בתקנה. כתיבת תוכנית לניהול בטיחות כוללת בין השאר כתיבת נהלים וניתוח סיכונים מקצועי.

תוכנית לניהול בטיחות תכלול את השלבים הבאים:
1. זיהוי גורמי סיכון.
2. הערכת סיכונים.
3. ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים.
4. קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים.
5. יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים.

בתוכנית לניהול הבטיחות ייקבע:
1. בעל תפקיד במקום העבודה המוסמך לאשר את רמת הסיכון הקביל.
2. בעל תפקיד במקום העבודה האחראי ליישום האמצעים לבקרת הסיכון.
3. לוחות זמנים ומועד סיום ליישום האמצעים לבקרת הסיכון.
4. אופן המעקב לאחר הפחתת הסיכון.
5. כתיבת נהלים עבור איתור מפגעי בטיחות והכנסת גורמי סיכון חדשים. ועוד..

רשת בטיחות מתמחה בכתיבת תוכנית לניהול בטיחות ומלווה ארגונים עד להשלמת תוכנית הבטיחות, ואף עובדיה מוסמכים לכתוב ולחתום על התוכנית לניהול  הבטיחות.

תפריט דף הבית טלפון