ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות העבודה)

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147(א) ו-151 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ארגז עזרה ראשונה" – כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת;

           "מגיש מאומן" – אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה;

           "ממונה על הציוד" – אדם שמונה על ידי המעסיק כאחראי על הימצאותם של פריטי עזרה ראשונה הנקובים בתוספת במקום עבודה בהתאם לתקנות אלה;

           "מקום עבודה" – מקום שהותו של עובד עקב עבודתו;

           "מיתקן לטיפול עצמי" – ארגז המורכב באופן קבוע במקום עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי והמצוינים בחלק א' של התוספת;

           "עזרה ראשונה" – טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתיתו במקום עבודה;

           "ערכת החיאה" – ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אויר;

           "ערכת חילוץ ומילוט" – ציוד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש, מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים;

           "ערכה ניידת" – ערכה לעזרה ראשונה מיועדת לצוותים ניידים ולכל העובד במקום פתוח, המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ג' של התוספת;

           "תיק עזרה ראשונה" – ערכה להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפרטים המצוינים בחלק ב' של התוספת.

חובת החזקת ארגז עזרה ראשונה

2.    בכל מקום עבודה חייבים להימצא בכל עת ארגז עזרה ראשונה לרבות מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת שתכולתו תהיה בהתאם למספר העובדים כמצויין בתוספת.

ערכת החיאה

3.    בכל מקום עבודה תימצא ערכת החיאה בהישג ידם של מרב העובדים, אחת לכל קבוצה של עד 25 עובדים.

ערכת חילוץ ומילוט תק' תשנ"ג-1993

3א.     (א)  בכל מקום עבודה שבו מועסקים 50 עובדים או יותר תימצא ערכת חילוץ ומילוט בהישג ידם של רוב העובדים, ולפחות אחת לכל קבוצה של 50 עובדים או חלק מהם.

           (ב)  במקום עבודה שמועסקים בו פחות מ-50 עובדים תימצא ערכת חילוץ ומילוט אחת לפחות, אם הסיכון בציוד או בתהליך העבודה מחייב זאת.

סימון

4.    מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה, ערכה ניידת וערכת החייאה יסומנו באופן בולט במגן דוד אדום ובציון מטרתם.

חובות הממונה על הציוד

5.    הממונה על הציוד יוודא –

(1)  שהפריטים הנקובים בטור א' בתוספת יימצאו זמינים ובכמויות הדרושות לפי מספר העובדים כמצויין בטור ב' לצידם בכל עת;

(2)  שמסכת כיס ונתיב אויר יימצאו בכל עת בערכת ההחייאה.

תנאים לשימוש בתיק עזרה ראשונה

6.    לא ישתמש אדם בפריטים שבתיק עזרה ראשונה אלא אם כן הוא מגיש מאומן.

אמצעים

7.    מפקח עבודה ראשי רשאי, לאחר שהתייעץ עם המחלקה לרפואה תעסוקתית של קופת חולים, להורות כי במקום העבודה יוחזקו אמצעים ופריטים נוספים למתן עזרה ראשונה או אמצעי החייאה נוספים אם הוברר לו כי עקב תנאי העבודה, תהליכי ייצור, חשיפות אפשריות, המרחק למרכז רפואי או קשיי פינוי יש בהם צורך.

ביטול

8.    תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), תשל"ג-1972 – בטלות.

תחילה

9.    תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

 

תוספת

(תקנה 1)

כמויות הפריטים לפי חלקים ומספר העובדים:

עד 150 עובדים – ארגז עזרה ראשונה אחד על חלקיו לפי הצורך.

לכל 150 עובדים נוספים או חלק מהם – ארגז אחד נוסף.

                                             טור א'                                                                             טור ב'

          מספר הפריטים כשמספר העובדים הוא –

                                                                                                                                                             מ-1          מ-20         מ-50       מ-100  מעל ל-150, לכל 25

                                                                                                                                                           עד 19       עד 49       עד 99      עד 150 נוספים או חלק מהם

חלק א' – פריטים מיועדים למתקן לטיפול עצמי

1.    פדים מליגנין סטרילי בגליל רצוף שמאפשר להפרידם בגודל 4x4 ס"מ                                                                     25      50      75                                                                    100    15

2.    סרט מדבק מסוג אספלנית ברוחב 1.5 בגליל רצוף ובגודל מתאים למתקן – הכמות במטרים                                            2        3        5       7                                                                     1

3.    תמיסת סביעור לחיטוי, באריזה מותאמת למתקן – הכמות בסמ"ק                                                                     25      50      100                                                                     150   25

4.    טבליות להרגעת כאבים, באריזת תפזורת מותאמת למתקן          10                                                                     25      45      65                                                                     10

חלק ב' – פריטים מיועדים לתיק עזרה ראשונה

  לכל 150 נוספים

    או חלק מהם

תק' תשמ"ט-1988

5.    פדים מגזה סטרילית בגודל 7.5x7.5 ס"מ              10      15      20                                                                     25      25

6.    גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס"מ ואורך 1 מ'          1        2        3        4                                                                     4

7.    סרטי אספלנית ברוחב 2 ס"מ                             10      15      20                                                                     25      25

8.    אגדים ברוחב 5 ו-7 ס"מ                                   7        10      15                                                                     20      20

9.    תחבושות שדה אישיות                                      2        3        4        5                                                                     5

10.  משולשים (הצלע 90 ס"מ והבסיס 130 ס"מ)         5        7        10                                                                     12      12

11.  סיכות ביטחון, גדלים שונים                               5        7        10                                                                     15      15

12.  טבליות להרגעת כאבים                                     10      15      20                                                                     25      25

13.  תמיסת סביעור לחיטוי הכמות בסמ"ק                 25      50      75                                                                     100    100

14.  סרט גומי חוסם עורקים                                     1        1        1        1                                                                     1

15.  זוג מספריים                                                    1        1        1        1                                                                     1

חלק ג' – פריטים מיועדים לערכה ניידת

                                                                                                                   לכל קבוצת שדה

                                                                                                                    או יחידה ניידת

תק' תשמ"ט-1988

16.  פדים גזה סטרילית בגודל 7.5x7.5 ס"מ                                   10

17.  גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס"מ ואורך 1 מ'                             2

18.  סרטים אספלנית ברוחב 2 ס"מ                                              5

19.  אגדים ברוחב 5 ו-7 ס"מ                                                      5

20.  תחבושות שדה אישיות                                                         2

21.  משולשים (הצלע 90 ס"מ והבסיס 130 ס"מ)                            3

22.  סיכות בטחון בגדלים שונים                                                  5

23.  טבליות להרגעת כאבים                                                        10

24.  תמיסת סביעור לחיטוי, הכמות בסמ"ק                                   50

25.  זוג מספריים קטנים                                                              1

תפריט דף הבית טלפון